ENSV Ministrite Nõukogu 21.12.1970 määrusega nr 561 ning ENSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi 22.12.1970 käskkirjaga nr 574 moodustati ENSV ATMM Autovedude Valitsus. Seisuga 01.01.1971 allusid Autovedude Valitsusele 18 autotranspordibaasi, 2 autokolonni, Autotranspordikoondis “Tallinna Autoveod” koos Ehitus-Remondi jaoskonnaga, Töö Teadusliku Organiseerimise Keskus, Transpordi-Ekspeditsiooni Agentuuride Sõlmkontor “Esta”. 25.01.1974 likvideeriti Transpordi-Ekspeditsiooni Agentuuride Sõlmkontor “Esta”. Sõlmkontori funktsioonide täitmine pandi Autovedude Valitsuse linnadevahelise tsentraliseeritud vedude ja tsentraliseeritud konteinervedude osakonnale. Agentuuride funktsioone täitsid autotranspordi ettevõtted. 01.04.1985 likvideeriti Reisijateveo Valitsus, selle 8 majandit allutati Autovedude Valitsusele. 01.04.1987 moodustati Autovedude Valitsuses elanike teenindamise osakond, mis eksistreeris kuni 31.12.1988. Seoses ENSV Autotranspordi- ja Maanteede Ministeeriumi likvideerimisega alates 30.09.1988 allutati Autovedude Valitsusele: Tallinna Autode Remondi Katsetehas, Koeru Autoremonditehas nr 2, Tartu Autode Remondi Katsetehas, Otepää Autoremonditehas nr 4, Kohtla-Järve Autokummide Remonditehas, Õppekombinaat, Arvutuskeskus. Ministeeriumi asemele moodustati ENSV Riiklik Transpordikomitee. ENSV Ministrite Nõukogu 27.07.1988 määruse nr 368, ENSV Riikliku Transpordikomitee 08.12.1988 käskkirja nr 42 ja Autovedude Valitsuse 13.12.1988 käskkirja nr 315 alusel likvideeriti alates 31.12.1988 Autovedude Valitsus. Alates 01.01.1989 asutati Vabariiklik ühendus ” Eesti Autoveod”. Vastavalt Õppekombinaadi 18.01.1989 taotlusele nr 1-11/28 ja 21.04.1989 nr 1-11/148, Vabariikliku ühendise “Eesti Autoveod” direktorite nõukogu 16.02.1989 otsusele nr 4 ning kooskõlas ENSV Ministrite Nõukogu 06.10.1988 määrusega nr 493 kinnitatud “Eesti NSV Riikliku Transpordikomitee põhimäärusega” reorganiseeriti alates 01.07.1989 Õppekombinaat Eesti NSV Riikliku Transpordikomitee Autotranspordi Õppekeskuseks. ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi 21.12.1989 seadluse “Eesti NSV riigivalitsemise keskorganite süsteemi ümberkujundamise kohta” alusel likvideeriti alates 01.01.1990 ENSV Riiklik Transpordikomitee ja selle baasil moodustati ENSV Transpordiministeerium. 01.01.1990 moodustati Autotranspodrikoondise “Tallinna Autoveod” transpordi-ekspeditsioonitöö osakonna baasil iseseisev ekspedeerimisettevõte “Tallinna Autoveod”. 01.01.1990 sai Tallinna Autobussikoondise Ülemiste filiaalist iseseisev bussiettevõte “Mootor”. Vastavalt ENSV Riikliku Transpordikomitee 21.12.1989 käskkirjale nr 156, ühenduse “Eesti Autoveod” direktorite nõukogu 18.12.1989 otsusele nr 7 ja ühenduse “Eesti Autoveod” 15.03.1990 käskkirjale nr 28 likvideeriti ühenduse “Eesti Autoveod” keskus alates 01.04.1990. Vastavalt ühenduse “Eesti Autoveod” direktorite nõukogu 12.03.1990 otsusele nr 9 sai õigusjärglaseks Autoettevõtete Liit.   https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:abn-fR38NHoJ:https://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/fp/EE-RA/fa/ERA.R-2311+&cd=2&hl=et&ct=clnk&gl=ee