ENSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi struktuuri paremustamisa ja autotranspordi ning teedemajandite juhtimise täiustamise eesmärgil moodustati ENSV Ministrite Nõukogu määrusega nr 567, 16.12.1965 ENSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi Maanteede Peavalitsus. Peavalitsus oli iseseisval bilansil isemajandav organisatsioon. Maanteede Peavalitsus reorganiseeriti vastavalt ENSV Ministrite Nõukogu määrusele nr 322, 09.07.1970 ning ENSV Autotranspordi ja Maanteede ministri käskkirjale nr 342, 10.08.1970 Teede Remondi ja Ehituse Trustiks arvates 01.09.1970. Vastavalt põhikirjale peeti trusti ülal temale alluvate organisatsioonide poolt lisakulude arvel ministeeriumi poolt määratud normatiivide piires. Samuti reorganiseeriti ka alluvad teedevalitsused teede remondi ja ehituse valitsusteks, kusjuures Tallinna Teedevalitsus nimetati Harju Teede Remondi ja Ehituse Valitsuseks ja Hiiumaa Teedejaoskond Hiiumaa Teede Remondi ja Ehituse Vanemtöödejuhataja Jaoskonnaks. Trustile allusid järgmised valitsused: 1) Haapsalu Teede Remondi ja Ehituse Valitsus 2)Harju Teede Remondi ja Ehituse Valitsus 3)Hiiumaa Teede ja Remondi ja Ehituse Vanemtöödejuhataja Jaoskond 4) Jõgeva Teede Remondi ja Ehituse Valitsus 5)Kohtla-Järve Teede Remondi ja Ehituse Valitsus 6)Paide Teede Remondi ja Ehituse Valitsus 7)Põlva Teede Remondi ja Ehituse Valitsus 8)Pärnu Teede Remondi ja Ehituse Valitsus 9)Rakvere Teede Remondi ja Ehituse Valitsus 10)Rapla Teede Remondi ja Ehituse Valitsus 11)Saaremaa Teede Remondi ja Ehituse Valitsus 12)Tartu Teede Remondi ja Ehituse Valitsus 13)Valga Teede Remondi ja Ehituse Valitsus 14)Viljandi Teede Remondi ja Ehituse Valitsus 15)Võru Teede Remondi ja Ehituse Valitsus. Allasutustena tegutsesid edasi Teedeehituse Valitsus nr 1, nr 2, nr 3 ja Teedeehituse Kesklaboratoorium. Teede ja ehitiste ehituse, rekonstruktsiooni ja kapitaalremondi tehnilise järelvalve teostamiseks moodustati ENSV Ministrite Nõukogu 03.12.1974 määruse nr 745-k alusel projektkontori “Eesti Maanteeprojekt” Teede Tehnilise Inspektsioon alates 01.01.1975. Samast kuupäevast alates muudeti Teedeehituse Valitsused nr 1, 2 ja 3 Teede Remondi ja Ehituse Valitsusteks. ENSV Ministrite Nõukogu korraldusega nr 598-k, 03.12.1981 ja ENSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi käskkirjaga nr 556, 28.12.1981 moodustati Mehhaniseeritud Rändkolonni ja Autotranspordibaasi nr 13 filiaali baasil Surguti Teedeehitustrust (Estsurgutdorstroi).Alates 01.01.1982 hakkas tööle Harju Asfaltbetoonitehas. Alates 26.07.1983 moodustati senise Teede Remondi ja Ehituse Valitsuse nr 3 abitootmise baasil Tartu Asfaltbetooni Tehas. 01.07.1985 moodustati isemajandav ja iseseisval bilansil olev Sillaehituse Valitsus Koondise “Tallinna Autoveod” Remondi- ja Ehitusjaoskonna baasil. Teede Remondi ja Ehituse Trusti alluvuses oli 1988.aastal 18 teedeorganisatsiooni, Sillaehituse Valitsus, Teedeehituse Kesklaboratoorium, Projekteerimisinstituut “Eesti Maanteeprojekt”, Tootmis-Tehnoloogilise Komplekteerimise Valitsus, Surguti Teedeehitustrust Tjumeni oblastis ning Harju ja Tartu asfaltbetooni tehased. Vastavalt ENSV Ministrite Nõukogu 27.07.1988 määrusele nr 368 ja ENSV Riikliku Transpordikomitee 05.09.1988 käskkirjale nr 1 likvideeriti Teede Remondi ja Ehituse Trust 01.11.1988 ning tema asemele loodi Vabariiklik Tootmiskoondis “Eesti Maanteed”. Vabariiklik Tootmiskoondis oli ühtne tootmis- ja majanduskompleks, mille koosseisu kuulusid üldkasutatava maanteevõrgu projekteerimise, ehituse, remondimaterjalide tootmise ja tootmis-tehnoloogilise komplekteerimise ettevõtted. Koondise kõrgeim juhtorgan oli juhatajte nõukogu, mille koosseisu kuulusid kõigi iseseisvate ettevõtete juhid. Nõukogu juhtis koondise peadirektor, kes valiti viieks aastaks töökollektiivide esindajate konverentsil ning kelle kinnitas ametikohale ENSV Riikliku Transpordikomitee kolleegium. Vastavalt Eesti Vabariigi Transpordiministeeriumi käskkirjale nr 98, 02.07.1990 kuulus Vabariiklik Tootmiskoondis “Eesti Maanteed” 01.11.1990 likvideerimisele. Samast kuupäevast moodustati Eesti Vabariigi Riiklik Maanteeamet (Eesti Maanteeamet). Eesti Maanteeameti Teedevalitsuste juures tegutses hulk aktsiaseltse ja kooperatiive. 1990.a nimetati teede remondi ja ehituse valitsused ümber teedevalitsusteks. http://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/EE-RA/type/fa/id/ERA.R-2167;jsessionid=FF3F5E0EEB7BD527AAB1B645A5488927