Vabariiklik ohutu liikluse konkurss

Et haarata üldsust kaasa aktiivsesse võitlusse liiklusohutuse tagamiseks ja -õnnetuste vältimiseks, korraldab Eesti NSV Ministrite Nõukogu 1. märtsist kuni 1. oktoobrini k. a. vabariikliku ohutu liikluse konkursi. Vastavalt põhimäärusele võtavad konkursist osa automajandile kollektiivid ja nende autojuhid. Väikeste automajandile autojuhid lülituvad konkurssi individuaalselt ühiskondlike autoinspektorite (ÜAI) nõukogude kaudu. Vastavalt põhimäärusele loetakse tingimuste täitjaks see, kes kokku võttes saavutab 250 punkti. . Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee võttis vastu otsuse ohutu liikluse konkursi kohta. Selles tehakse kõigile automajanditele, asutustele ja ettevõtetele, kellel on autod, ülesandeks kindlustada oma autojuhtide 100-protsendiline osavõtt konkursist. Sama otsusega moodustati konkursi läbiviimiseks organiseerimiskomisjon (esimees E. Egisman) ja tulemuste kindlakstegemiseks žürii (esimees M. Hendrikson). Täitevkomitee otsuse kohaselt automajandeis, kus oli üle viie autojuhi, lülitutakse konkurssi kollektiivselt. Seal moodustatakse žürii ametiühingukomitee otsusega, kolhoosis aga juhatuse otsusega Zürii võtab autojuhtidelt vastu avaldusi konkursist osavõtuks, arvestab tulemusi ning teeb kokkuvõtteid. Samuti peab žürii esitama organiseerimiskomisjonile aruanded automajandile autojuhtide ja konkursile ilmunute arvu kohta 1. märtsil, 20. märtsil ning 15. juulil k. a. ÜAI nõukogu moodustab žürii konkursi tulemuste arvestamiseks. Samuti on nõukogul õigus organiseerida territoriaalseid žüriisid ühiskondlike autoinspektorite brigaadide juurde või väikeste automajandile gruppide viisi. Need žüriid alluvad oma tegevuses ÜAI nõukogu žüriile. Kui ÜAI nõukogu seda taotleb, võib rajooni žürii erandjuhtudel eraldi asuvate väikeste automajandile autojuhte suunata konkursist osavõtuks suuremate automajandile žüriide juurde. Sel juhul peaks žürii koosseisu kuuluma ka vastava automajandi esindaja. Väikese automajandi autojuhtide avaldused konkursist osavõtuks peab juhtkond esitama rajooni organiseerimiskomisjonile 1. märtsiks, kuid mitte hiljem kui 15. märtsiks. Komisjon suunab avaldused arvestuste tegemiseks edasi ÜAI nõukogu žüriile. Täitevkomitee otsuses täpsustatakse konkursi põhimääruse 8. punkti alapunkti 4 nii, et igakordse kolmetunnilise osavõtu eest Riikliku Autoinspektsiooni või rajooni ÜAI nõukogu üritusest arvestatakse inimesele 3 punkti, seega iga tunni eest üks punkt. Neid, kes saavutasid vähemalt 300 punkti, samuti konkursi aktiviste-organisaatoreid autasustatakse vastavalt põhimäärusele rajooni täitevkomitee otsuse alusel rinnamärgiga «Vabariikliku ohutu liikluse konkurss». Rajooni täitevkomitee teeb kõigile automajandile direktoritele ja ametiühingukomiteedele ning kolhooside juhatustele kohuseks märkida lõppkokkuvõtete tegemisel ära kõik need autojuhid, kes on täitnud vastavad tingimused, s. o. saanud 250 punkti. Neid autasustatakse aukirjade või hinnaliste mälestusesemetega. Täitevkomitee otsustas eraldada rajooni eelarve reservfondist 500 rubla 50 parima autojuhi konkursist osavõtja premeerimiseks. Rajooni täitevkomitee premeerib rajooni žürii ettepanekul neid autojuhte, kes on saanud vähemalt 310 punkti ja eesrindlikke aktiviste-organisaatoreid, kes kindlustasid oma tööga konkursi eduka kulgemise. Konkursi tingimused täitnud igast 200-st autojuhist esitatakse üks vabariiklikule žüriile preemia saamiseks. Rakvere Rajooni Täitevkomitee, lähtudes žürii ettepanekust, määrab automajandile seast kindlaks I, II ja III kohale tulnud, keda autasustatakse vastavate diplomitega. Eelolevat aega on tarvis kasutada selleks, et õigeaegselt vormistada iga osavõtt ja hoolitseda, et konkursist ei jääks eemale ükski autojuht.

J. Vaimets

Ohutu liikluse konkursi rajooni organiseerimiskomisjoni liige

Punane Täht : EKP Rakvere Rajoonikomitee ja Rakvere Rajooni RSN häälekandja, nr. 17, 11 veebruar 1964